BLUSTRADA bvba | Wouter Van Berlamont | wouter@blustrada.be | +32 484 08 95 09 | BE 0628.469.235

 

 

Algemene voorwaarden BluStrada bvba

 • 1. De klant aanvaardt de algemene verkoopsvoorwaarden van BluStrada bvba. De bijzondere bepalingen in afzonderlijke overeenkomsten primeren op de algemene verkoopswaarden in de mate deze hiervan afwijken.
 •  
 • 2. Ieder protest met betrekking tot de juistheid van en/of gegrondheid van de factuur van BluStrada bvba dient te gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst. Het protest dient op straffe van verval bij ter post aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan BluStrada bvba.
 •  
 • 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar aan BluStrada bvba, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 1 % per begonnen kalendermaand. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten en de BTW zijn ten laste van de klant.
 •  
 • 4. BluStrada bvba verleent de aanvangsdata en de uitvoeringstermijnen slechts ten titel van informatie en zonder enige vorm van waarborg en/of aansprakelijkheid.
 •  
 • 5. Partijen verbinden er zich toe de gegevens bekomen in het kader van de uitvoering van de opdracht van BluStrada bvba vertrouwelijk te zullen houden.
 •  
 • 6. De eventuele aansprakelijkheid van BluStrada bvba dient geapprecieerd te worden in het kader van de inspanningsverbintenissen en zal steeds beperkt blijven tot de waarde van de betreffende overeenkomst.
 •  
 • 7. Eventuele schadevergoedingen zijn steeds beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 •  
 • 8. In geval van geschil omtrent de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst is de rechtbank van Aalst, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om in eerste aanleg te oordelen.
 •  
 •  
 •  
 •  

 

BACK